INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w ALINA PROKOPIUK PRODUCTIONS

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: „RODO”) stosowanego od 25 maja 2018 roku informujemy Użytkowników o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy ich dane osobowe (dalej jako „dane”), a także o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną danych.

Pełny zakres informacji i Polityka prywatności znajdują się odpowiednio na stronach:

„Regulamin”

„Polityka Prywatności”

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych i z kim można się skontaktować

Administratorem Państwa danych jest ALINA PROKOPIUK PRODUCTIONS, z którą można się skontaktować pisemnie pod adresem: Poznań, ul. Dolna Wilda 30a/3, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej przez Prezydenta Miasta Poznania pod numerem NIP 5992689644 oraz REGON 080832340,

Kontakt można również nawiązać drogą telefoniczną lub mailową korzystając z danych na stronie „Kontakt”

Dlaczego, w jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane?

Dane są przetwarzane w celu podjęcia z Państwem kontaktu telefonicznego czy mailowego w odpowiedzi na przesłane do nas zapytanie lub pozostawienie w korespondencji swojego numeru. Wykonanie przez nas połączenia zwrotnego czy też odpowiedź na maila jest rozumiane jako przetwarzanie Państwa danych osobowych.

Wypełnieniem przez Administratora obowiązków administracyjnych i publicznoprawnych, przetwarzamy dane na podstawie Państwa zgody udzielonej w określonych celach (jak wyżej).

Udzielone dotychczas zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostają w mocy.

Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu wycofania zgody lub w okolicznościach, w których Administrator przetwarza dane w oparciu o inną podstawę niż Państwa zgoda.

Skąd pozyskujemy Państwa dane?

Większość przetwarzanych przez Administratora danych pochodzi bezpośrednio od zainteresowanego podmiotu.

Dane przedsiębiorców mogą być również pozyskiwane ze źródeł publicznych, tj. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej czy podobnych źródeł zlokalizowanych w innych krajach oraz od podmiotów prywatnych specjalizujących się w zbieraniu i udostępnianiu informacji o przedsiębiorcach.

W przypadku danych osób reprezentujących przedsiębiorców lub też działających w inny sposób na ich rzecz, dane są pozyskiwane w wyżej wymieniony sposób, jak i od samych przedsiębiorców.

Komu Firma może przekazywać dane?

Dane mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wykonania umowy z Państwem, w celu

wykonania ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego, w oparciu o Państwa zgodę lub dla

celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub osoby trzeciej.

Odbiorcami mogą być upoważnieni pracownicy Administratora oraz inne osoby działające z jego

upoważnienia. Dane są przekazywane podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora,

przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie

zgodnie z jego poleceniami oraz pod warunkiem zachowania tajemnicy zawodowej.

Administrator nie sprzedaje innym podmiotom Państwa danych osobowych.

Czy Państwa dane są przekazywane poza Unię Europejską?

Państwa dane nie są przekazywane do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej.

Czy istnieje obowiązek podawania danych osobowych?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Jak długo będą przetwarzane Państwa dane?

Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych wyżej, tj.:

  • W zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na Administratorze w związku
  • z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów – do czasu wypełnienia tych obowiązków,
  • W zakresie przetwarzania realizowanego wyłącznie w oparciu o zgodę – do czasu niezwłocznego usunięcia danych, realizowanego w oparciu o zgłoszone przez Państwa żądanie,
  • Do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.

Jakie prawa przysługują Państwu, aby dane były odpowiednio chronione?

Przysługują Państwu następujące prawa:

  • Żądanie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia,
  • Wycofanie w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w zakresie, jakiego dotyczy ta zgoda, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed ich wycofaniem,
  • Wniesienie skargi do organu nadzorczego, którym w Rzeczpospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy, w tym RODO,
  • Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, gdy Administrator przetwarza dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów,
  • Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, w tym wobec profilowania w celach marketingowych, w zakresie w jakim przetwarzanie danych jest związane z marketingiem bezpośrednim.

Czy korzystamy z automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania?

Państwa dane nie podlegają profilowaniu.