Regulamin ALINA PROKOPIUK PRODUCTIONS

  • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Serwis dostępny pod adresem www.alinaproductions.com, prowadzony jest przez firmę ALINA PROKOPIUK PRODUCTIONS, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Dolna Wilda 30a/3, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej przez Prezydenta Miasta Poznania pod numerem NIP 5992689644 oraz REGON 080832340, dalej zwaną Usługodawcą.

Celem Serwisu alinaproductions.com jest umożliwienie Użytkownikom Internetu zapoznania się z zakresem świadczonych przez Usługodawcę usług promocyjnych i producenckich.

Usługodawca ustanawia Regulamin na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Usługodawca działa zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

Usługodawca udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej Serwisu oraz może zamieszczać go w załączeniu do wiadomości e-mail, jeśli przedmiot korespondencji będzie tego wymagał.

Użytkownicy mogą w dowolnym czasie: uzyskać dostęp do Regulaminu, utrwalić go, pozyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.

Podmiotem korzystającym  z usług Zleceniobiorcy (dalej zwany Zleceniodawcą) może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

W celu korzystania z wszystkich funkcjonalności Serwisu, konieczne jest dysponowanie przez Użytkownika:

– urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet,

– poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej bądź poprzedniej: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari lub Opera, z włączoną obsługąJavaScript,

– aktywnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej,

– dostępem do Konta Użytkownika.

Korzystanie z Serwisu może wiązać się z poniesieniem przez Użytkownika kosztów opłat z tytułu dostępu do sieci Internet oraz transmisji danych, w zakresie ustanowionym umową z operatorem telekomunikacyjnym, z którego usług korzysta Użytkownik.

Korzystanie z Serwisu następuje poprzez zapoznanie się z jego zawartością.

Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację przez Użytkownika niniejszego Regulaminu w całości oraz przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

  • 2. WARUNKI PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ PLIKÓW COOKIES

Zasady przetwarzania danych osobowych, polityki prywatności oraz polityki plików „cookies” uregulowane zostały w Polityce prywatności i plików cookies.

Usługodawca może zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu Użytkownika, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki przy użyciu plików cookies.

Usługodawca może przetwarzać dane osobowe użytkowników Serwisu, w celu i zakresie ustanowionym w Polityce prywatności i plików cookies.

Osobom, których dane zostały zebrane przez Usługodawcę, przysługują prawa opisane w Polityce prywatności i plików cookies. Są to w szczególności prawa dostępu do treści swoich danych, poprawiania ich oraz wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania ich przetwarzania, a także sprzeciwu wobec tego.

Użytkownik może upoważnić Usługodawcę do przesyłania informacji związanych z umowami (lub poruzumieniami dotyczącymi współpracy) oraz ich wykonaniem, a także informacji handlowych w przypadku wyrażenia na to odrębnej zgody.

Użytkownik niebędący Konsumentem jest zobowiązany do informowania Usługodawcy o zmianach swoich danych, pod rygorem skuteczności ich zastosowania przy doręczeniach.

  • 3. PRAWA AUTORSKIE

Wszystkie informacje tekstowe i graficzne umieszczone w Serwisie objęte są prawem autorskim. Powielanie i kopiowanie bez zgody autora jest naruszeniem tych prawa. W celu zacytowania należy każdorazowo skontaktować się z autorem w celu uzyskania zgody.

Dozwolone jest udostępnianie artykułów w całości jedynie jako repozycjonowanie, np. w mediach społecznościowych, zawsze z zachowaniem odnośnika (linka) kierującego do Serwisu.